Screenshot at Dec 11 20 23 32

Suteikta paslaugų

2019 metais

Iš viso iškvietimų 4036

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 404
Ūmios ligos 2494
Skubūs pervežimai 1111

 

Ankstesni metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė atskaitomybė